و ناگهان مرگ ...

گفتم که به پیری رسمو توبه کنم ، آنقدر جوان مُردو یکی پیر نشد

مهر 91
4 پست
خرداد 90
7 پست
مرگ
1 پست
توبه
1 پست